myhomesmiles

Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων & Λοιποί Όροι

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» (καλούμενη εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), που εδρεύει στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως, 3, Τ.Κ. 152 32, διοργανώνει Διαγωνισμό (καλούμενος εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).
2. Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημους Εταιρικούς λογαριασμούς στα Κοινωνικά Δίκτυα Facebook & Instagram όπου θα διεξαχθεί η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας και πρόσκλησης φίλων σε κάθε μία από τις δύο εφαρμογές. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 20/01/2023 και ώρα 2:00 μ.μ. ως και την 27/01/2023 και ώρα 13:00μ.μ. Με ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνει η κλήρωση των νικητών, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και αρτιότητα της διαδικασίας.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κάτοικοι Αθήνας, ενώ από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού.
4. Διευκρινίζεται ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Facebook & Instagram δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν το Διαγωνισμό με τον οποιονδήποτε τρόπο.
5. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.
6. Κατά τη διάρκεια της προώθησης του Διαγωνισμού, στους Εταιρικούς λογαριασμούς Facebook & Instagram θα δημοσιοποιηθούν οι διαδικασίες συμμετοχής και οι προδιαγραφές διεκδίκησης των προς κλήρωση Δώρων. Τα Δώρα που θα κληρωθούν θα αναδείξουν συνολικά 2 νικητές.
7. Για να συμμετάσχει κάποιος στην Κλήρωση θα πρέπει να ισχύσουν συγκεκριμένες απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. να ακολουθήσει (follow) τους λογαριασμούς της εταιρείας στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (έναν ή/και τους 2)
2. να κάνει “Like” στην ανάρτηση/post του Διαγωνισμού/Κλήρωσης
3. να ακολουθήσει (follow) τους λογαριασμούς της εταιρείας SOUNDSTAR στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

8. Υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη σχόλια, θα διαγράφονται αυτόματα από τον Διαχειριστή.
9. Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό. Κάθε νικητής έχει δικαίωμα να λάβει 1 Δώρο.
10. Οι νικητές θα ανακηρυχθούν μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων στις 31/01/2023, κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης και θα λάβουν στις 31/01/2023 προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό τους στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονομ/πώνυμο, αριθμός κινητού τηλ.) για τη δυνατότητα συνεννόησης και εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας (Αστυνομική Ταυτότητα/άλλο) κατά την παραλαβή του Δώρου του.
11. Στην περίπτωση που κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών από την ανακοίνωσή του ως νικητή, η θέση του θα ακυρωθεί και η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα. Εφόσον και ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, η θέση του θα ακυρωθεί και τότε το συγκεκριμένο Δώρο θα διατεθεί σε Κοινωφελή Σύλλογο ή Σκοπό που θα επιλέξει η ίδια η Εταιρεία.
12. Η παραλαβή των Δώρων από όλους τους νικητές/επιλαχόντες θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα 3 καταστήματα my home smiles στις περιοχές:

 Χαλάνδρι (Εθνικής Αντιστάσεως 3, 152 32)
 Ν. Ιωνία (Βυζαντίου 79-81 & Βιθυνίας)
 Δάφνη (Στριγγάρη 3)


Η παραλαβή των δώρων θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας. Στην περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών δεν δύναται για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας να παραλάβει το δώρο του άμεσα, το Δώρο θα κρατείται στο κατάστημα επιλογής τους για διάστημα έως 30 ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας. Με το πέρας του διαστήματος αυτού, η απόδοση θα ακυρώνεται και στην μη παραλαβή του Δώρου, το Δώρο θα διατίθεται σε Κοινωφελή Σύλλογο ή Σκοπό που θα επιλέξει η Εταιρεία.
13. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. H Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ., έναντι της Εταιρείας. Επιπλέον η Εταιρεία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου εφόσον με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
14. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες των νικητών στους Εταιρικούς Δικτυακούς Τόπους καθώς και σε οποιοδήποτε Εταιρικό Έντυπο κλπ. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο συμμετέχων αυτόματα αποδέχεται την ένταξη των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη λίστα ενημερωτικών μηνυμάτων από την Εταιρεία.
15. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται αποκλειστικά από την εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
2. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων, εκτός του εκάστοτε νικητή και επιλαχόντα αντίστοιχα, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.
3. Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
4. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.
5. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση.

ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2 Φριτέζες αέρος air fryer
FIRST AUSTRIA FA-5053-1
1700W


Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού/Κλήρωσης my home smiles: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Χρήση Web site

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Όροι χρήσης του web site

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου της εταιρείας θεωρείται ότι προηγουμένως έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν και ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους όπως αυτοί διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του.

Περιεχόμενο & Ευθύνη: Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο Ιστότοπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του Ιστότοπου να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που μπορεί να προβάλλονται ή να διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας λαμβάνονται αυτούσια από τους παραγωγούς και αναφέρουν όλα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, αρνητικό διαφέρον, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Υποχρεώσεις Χρηστών: Ο χρήστης / επισκέπτης του Ιστότοπου υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Yποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την Εταιρεία ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  1. η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, βλάβης σε τρίτους και ιδίως σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
  2. η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση τρίτων ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Εταιρείας ή την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,
  3. η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και την βλάβη της Εταιρείας ή/και υπηρεσιών,
  4. η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Εταιρείας,
  5. η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους ή να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους.

Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η Εταιρεία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες θα υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της Εταιρείας.

Γνωστοποίηση Αλλαγών: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής στον Ιστότοπο, τις πολιτικές και τους Όρους Χρήσης, οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει απαραίτητο και χωρίς καμία έγγραφη προειδοποίηση στα μέλη της, παρά μόνο με αναγραφή στον Ιστότοπο.

Cookies και λοιπά Αυτοματοποιημένα Μέσα Συλλογής Δεδομένων

Χρησιμοποιούμε και εμείς Cookies. Η Εταιρεία τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.myhomesmiles.gr. Παρέχουμε πληροφορίες για την χρήση “cookies” καθώς και λοιπών αυτοματοποιημένων μέσων προκειμένου να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για τους επισκέπτες του Ιστότοπου μας. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και την εικόνα μας προς ικανοποίηση των επισκεπτών.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή με την χρήση οποιουδήποτε φυλλομετρητή, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies  ενημερώνουν εάν έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης, ποια χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Μπορεί να βελτιώσουν την διαδικτυακή εμπειρία αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας.

Τα Web beacons (γνωστά και ως Internet tags, pixel tags και clear GIFs) είναι διαφανείς εικόνες γραφικών που τοποθετούνται στις Ιστοσελίδες και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα cookies προκειμένου να καταγράφουν τις ενέργειες των επισκεπτών στους διαδικτυακούς τόπους.

Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός εντοπιστής που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρονικές συσκευές ώστε να εντοπίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους στο Διαδίκτυο. Με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας, αποκτούμε πρόσβαση στη διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιήσατε για σύνδεση στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε την πληροφορία αυτή για να προσδιορίσουμε τη γενική γεωγραφική θέση της συσκευής και να έχουμε εικόνα των δήμων που συγκεντρώνονται οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, ώστε να βελτιώνουμε τακτικά τον τρόπο παρουσίασης και την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας.

Το URL (Uniform Resource Locator / Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων) είναι μία μοναδική διεύθυνση για κάθε μέσο στο διαδίκτυο και είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. Μας δίνει πληροφορίες για την επισκεψιμότητα των σελίδων του Ιστότοπου μας και τον τρόπο που πλοηγήστε σε αυτές.

Ποια Cookies χρησιμοποιούμε

Τα απολύτως απαραίτητα: είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου, επιτρέπουν την περιήγηση και χρήση των λειτουργιών του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής και ασφάλεια χρήσης. Δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα και μας βοηθούν να έχουμε αποτελεσματική λειτουργία του Ιστότοπου μας.

Cookies επιδόσεων & ανάλυσης: συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του Ιστότοπου, ποιες σελίδες έχουν συχνές επισκέψεις και αν προκύπτουν μηνύματα σφαλμάτων. Συλλέγουν γενικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν τον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας και επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών για τη χρήση του Ιστότοπου και το περιεχόμενο περιήγησης στις ιστοσελίδες μας, ώστε να μετράμε την απόδοση και την αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα, και να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και τα μηνύματα. Μας παρέχονται από τρίτους παρόχους, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε σχέση με την Ιστοσελίδα μας.

Cookies στόχευσης & διαφήμισης: παρέχουν περιεχόμενο που να ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένων προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας διαφήμισης. Αναφέρουν τις σελίδες επίσκεψης για να επιλέγουμε τους καλύτερους τρόπους για την επικοινωνία μας μαζί σας.

Προιόντα Φυλλαδίου

Η Εταιρεία προβαίνει στη παρουσίαση προωθητικών ενεργειών (φυλλάδιο) εντός της ιστοσελίδας της με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη σε φωτογραφίες ή περιγραφές ή τιμές προϊόντων. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τελικές και οι όποιες εκπτώσεις έχουν αφαιρεθεί. Όλες οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες ισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει προσφορές, να προσαρμόζει τιμές και να αλλάζει τους κωδικούς προς προώθηση κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Παρά τις προσεγμένες παραγγελίες μας, υπάρχει ενδεχόμενο σε κάποιες προσφορές να εξαντληθούν οι διαθέσιμες ποσότητες εντός του καταστήματος από την πρώτη ημέρα. Η εταιρεία και τα καταστήματα δεν φέρουν ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάποιες προσφορές, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα καταστήματα.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς, την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον Ιστότοπο όσον αφορά τα προιόντα που παρουσιάζονται. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία ως πωλητής των συγκεκριμένων προϊόντων στα φυσικά καταστήματα, έχει όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα και υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά, την ευθύνη έναντι του τελικού καταναλωτή για ελαττωματικά προϊόντα ή πληροφορίες που αφορούν εμπορεύματα και είναι αναγεγραμμένες επί των συσκευασιών φέρει και ο παραγωγός / προμηθευτής των προϊόντων. Η Εταιρεία στο μέτρο της δικής της ευθύνης τηρεί πιστά τις προδιαγραφές σωστής αποθήκευσης και μεταφοράς μέχρι το κατάστημα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για τις προδιαγραφές των προϊόντων που προμηθεύεται από Τρίτους και εμπορεύεται στα καταστήματά της, εφόσον αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή-Κατασκευαστή.

Στην περίπτωση που προκύψει κωδικός με διαφορετική σήμανση τιμής στο έντυπο φυλλάδιο (ή τον Ιστότοπο) σε σχέση με την τιμή που αναγράφεται για τον ίδιο κωδικό εντός του καταστήματος στην σήμανση τιμής, η τιμή που θα ισχύει και στην οποία το κατάστημα θα εμπορεύεται το προϊόν είναι πάντοτε η τιμή του ραφιού εντός του καταστήματος.

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενό του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου του παρόντος με σκοπό την άμεση ή έμμεση παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή/και την προσβολή της φήμης της Εταιρείας. Ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν προϊόντα ή και υπηρεσίες τρίτων μερών είναι αποκλειστικά κατοχυρωμένα ή μη εμπορικά σήματα των τρίτων μερών προστατευόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εμφάνισή τους στον Ιστότοπο της εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών. Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των παρόντων όρων καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/ και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/ και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Γενικούς όρους.

Κοινοποίηση Προσωπικών Στοιχείων

Σε καμία περίπτωση ο οποιοσδήποτε χρήστης δεν πρέπει να διαθέσει τα προσωπικά του στοιχεία σε τρίτους ακόμα και στην περίπτωση που λάβει e-mail το οποίο να δείχνει ότι προέρχεται από την Εταιρεία και με το οποίο να ζητούνται στοιχεία του που ουδέποτε έχει κοινοποιήσει στην Εταιρεία. Πιθανότατα να πρόκειται για απάτη, οπότε στην περίπτωση που γίνετε παραλήπτης σχετικού μηνύματος σας ευχαριστούμε που θα ενημερώσετε άμεσα με την Εταιρεία ώστε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο χρήστης παραπλανηθεί, διαθέσει τα προσωπικά του στοιχεία και ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας υποστεί την όποια βλάβη ή ζημία.

Επικοινωνία : Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους όρους ή την ιστοσελίδα www.myhomesmiles.gr μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Εξυπηρέτησης από Δευτερά έως Παρασκευή 09:00 – 15:00, στο Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 216 070 2970

Αλλαγές και Επιστροφές

Ο χρήστης δύναται να αξιώσει την αλλαγή ή επιστροφή των προϊόντων που έχει αγοράσει η οποία δύναται να γίνει δεκτή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  Οι όποιες ενέργειες γίνονται αποκλειστικά στο κατάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αρχική αγορά του προιόντος (αλλαγές σε άλλες διευθύνσεις δεν θα γίνονται δεκτές) και εντός 20 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Εφόσον έχει παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, καμία επιστροφή δεν γίνεται δεκτή. Εφόσον το αίτημα είναι εμπρόθεσμο, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή σχετικής ενέργειας είναι η προσκόμιση της Απόδειξης Αγοράς/Κάρτας Αλλαγής που να αναφέρει τον προς αλλαγή ή επιστροφή κωδικό (δεν γίνονται δεκτά αντίγραφα αποδείξεων, αποδείξεις από pos κλπ). Αίτημα για αλλαγή με είδος σε αξία μικρότερη της αρχικής συναλλαγής δεν θα γίνονται δεκτές. Απαραίτητη προϋπόθεση, το είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του, να μην έχουν κοπεί ή σκιστεί αυτοκόλλητα ασφαλείας της συσκευασίας και να μην φέρει ίχνη χρήσης. Οι αιτήσεις επιστροφής που πληρούν όλους τους παραπάνω όρους και περιλαμβάνουν επιστροφή χρημάτων, θα πραγματοποιούνται σε κάθε περίπτωση με τον τρόπο πληρωμής που έγινε η αρχική αγορά (μετρητά, πιστωτική, χρεωστική, άλλος). Με την όποια επιστροφή ή αλλαγή θα γίνεται πάντοτε και η ανάλογη πίστωση πόντων στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης my home smiles.

Αλλαγές ή επιστροφές δεν πραγματοποιούνται σε καμία περίπτωση σε κωδικούς Προσφοράς, Προωθητικών ενεργειών, Bazaar, Εποχικούς καθώς και σε είδη που έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλοιωθεί ή έχει καταστραφεί ή χαθεί μέρος της συσκευασία τους. Δεν φέρουμε νομική ευθύνη για τις προδιαγραφές των προϊόντων που εμπορευόμαστε, εφόσον αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή-κατασκευαστή τους.

Προσωπικά δεδομένα

Μέσα συλλογής: Η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέλος κατά τη στιγμή της εγγραφής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης my home smiles. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται γραπτώς μέσω της φόρμας εγγραφής στο φυσικό κατάστημα.

Δεδομένα που συλλέγονται: Οι πληροφορίες που είναι υποχρεωτικές για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης my home smiles όπως: ημερομηνία, επώνυμο, όνομα, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός κινητού τηλεφώνου (απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των μελών, την αποτροπή διπλής εγγραφής και επιτρέπει την αποστολή ενημερώσεων για προσφορές και οφέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης). Στην περίπτωση που οι υποχρεωτικές πληροφορίες δεν καταγραφούν, δεν είναι δυνατή η εγγραφή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης my home smiles. Οι λοιπές πληροφορίες ζητούνται κατά την εγγραφή, προκειμένου να σας γνωρίσουμε καλύτερα.

Σκοποί: Η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των αγορών του μέλους και της χρήσης των υπηρεσιών κάθε φορά που το εν λόγω μέλος προσκομίζει ή εισάγει τον αριθμό της Κάρτας Επιβράβευσης. Η συλλογή αυτή είναι αναγκαία για την ορθή επικοινωνία με το μέλος σχετικά με προιόντα και προνόμια που θα προτείνονται στον κάτοχο της κάρτας. Όταν το μέλος έχει αποδεχθεί την τοποθέτηση των Cookies στον Ιστότοπο www.myhomesmiles.gr, τα δεδομένα αυτά συνδυάζονται επίσης με τα δεδομένα περιήγησης.

Περίοδος διατήρησης: Οι πληροφορίες που συνδέονται με τους πελάτες του προγράμματος Επιβράβευσης διατηρούνται από την Εταιρεία για χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς τους οποίους έγινε η συλλογή τους, το οποίο αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της εγγραφής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης και παρατείνεται κατά την ισχύουσα νόμιμη προθεσμία, προκειμένου να επιτραπεί στην Εταιρεία η διατήρηση της απόδειξης των συναλλαγών και η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της. Η Εταιρεία βεβαιώνει ότι δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία για τους σκοπούς του Προγράμματος Επιβράβευσης θα διαγραφούν εφόσον:

  • Αποφασίσετε να διαγραφείτε από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης
  • Δεν χρησιμοποιήσατε ποτέ ή πλέον το Πρόγραμμα Επιβράβευσης

Θεωρούμε ότι δεν χρησιμοποιείτε πλέον το Πρόγραμμα Επιβράβευσης εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: Δεν έχετε καμία αγορά με την χρήση της Κάρτας Επιβράβευσής από την ημέρα εγγραφής και για 12 μήνες ή/και ενώ συλλέγατε πόντους, παρουσιάζεται διακοπή στη συλλογή πόντων για περισσότερους από 18 μήνες.

Αποδέκτες: Οι πληροφορίες των μελών γνωστοποιούνται στους παρόχους υπηρεσιών και τους υπεργολάβους της Εταιρείας που παρεμβαίνουν στη διαχείριση του Προγράμματος Επιβράβευσης.

Δικαιώματα των μελών: Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να επαληθεύσει και/ή να τροποποιήσει τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν απευθείας επικοινωνίας με την Εταιρεία.

Πρόσθετες πληροφορίες: Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, το μέλος μπορεί να ανατρέξει στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies στο www.myhomesmiles.gr.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις.
Η πιο πρόσφατη έκδοση γενικών όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος Επιβράβευσης είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο www.myhomesmiles.gr.

Ιούνιος 2022

Top